Ogłoszenia

 

RODO - Klauzula informacyjna do Klientów PTI.pdf


OGŁOSZENIE - TARYFA W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

 

 

Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o. o. w Przyworach, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Wiejska 13 informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GŁ.RET.070.7.103.2018.EK z dnia 26 kwietnia 2018 r. zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 29 maja 2018 roku.

 

TARYFA W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę - zobacz (format .PDF)
Ogłoszenie nr 500018002-N-2017 z dnia 24-08-2017 r.
Tarnów Opolski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500008458-N-2017
Data: 03/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Park Technologiczno-Innowacyjny Sp z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 530566820, ul. Przywory, ul. Wiejska   13 , 46-050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 453 50 80, e-mail info@pti-przywory.pl, faks 77 4644208.
Adres strony internetowej (url): www.pti-przywory.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
 
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Nazwa wykonawcy: Marpol Mariola Gruner Email wykonawcy: biuro@marpol.opole.pl Adres pocztowy: Oleska 141b Kod pocztowy: 45-231 Miejscowość: Opole Kraj/woj.: opolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
 

 
 
 
 
Ogłoszenie nr 500008458-N-2017 z dnia 03-08-2017 r.
Park Technologiczno-Innowacyjny Sp z o.o.: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika w ramach leasingu operacyjnego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550951-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500004187-N-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Park Technologiczno-Innowacyjny Sp z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 530566820, ul. Przywory, ul. Wiejska   13 , 46-050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 453 50 80, e-mail info@pti-przywory.pl, faks 77 4644208.
Adres strony internetowej (url): www.pti-przywory.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika w ramach leasingu operacyjnego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.01.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika na potrzeby Parku Technologiczno-Innowacyjnego Sp. z o.o. w Przyworach • Wymagania techniczne pojazdu – opis parametrów technicznych i wyposażenia ciągnika określa załącznik nr 4 do SIWZ. Oferta wykonawcy, który zaoferuje parametry niezgodne od parametrów określonych w załączniku nr 4 lub którym nie będzie można przypisać przymiotu równoważności, względem tychże parametrów, zostanie uznana za złożoną niezgodnie z zapisami SIWZ i odrzucona. • Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego w oparciu o oprocentowanie stałe: • umowa leasingu zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, • Termin dostawy ciągnika: zgodnie z ofertą Wykonawcy max. 60 dni • Gwarancja min. 36 miesięcy • Miejsce dostawy: Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o., 46-050 Przywory, ul. Wiejska 13 • waluta leasingu: PLN, • opłata wstępna: 20 % wartości brutto pojazdu, • opłata resztowa końcowa: 20% wartości brutto pojazdu (wykup), • nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, a w szczególności opłat manipulacyjnych, kosztów transportu - Zamawiający dokona zwrotu Wykonawcy kosztów pierwszej rejestracji oraz podatku od środków transportu, • prawo opcji wykupu pojazdu za opłatę końcową; • warunki leasingu niesprzeczne z SIWZ mogą być dodatkowo regulowane przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy. • w okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 36 miesięcznych równych rat leasingowych, licząc od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu, • raty leasingowe zostaną przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy leasingu – płatność rat – do 20 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po odbiorze ciągnika przez Zamawiającego, • opłata wstępna w wysokości 20% ceny netto nabycia przez Wykonawcę (leasingodawcę) przedmiotu leasingu zostanie uiszczona w dniu podpisania umowy przez obie strony. • wykonawca (leasingodawca) jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia harmonogramu rat leasingowych na cały okres obowiązywania umowy. • wszystkie wskaźniki cenowe zawarte w harmonogramie muszą być podane w złotych polskich z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. • Przedmiot zamówienia musi być zgodny z przepisami: • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 poz. 128), • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 poz. 2022). • Wraz z w/w pojazdem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy oraz w dniu „wykupu”: • komplet kluczyków do pojazdu, • wszystkie dokumenty gwarancyjne dotyczące pojazdu (w tym: wymagane homologacje, bądź oświadczenie producenta o zgodności z normami, karty gwarancyjne), • dowód rejestracyjny, • fabryczną instrukcję obsługi i wyposażenia w języku polskim, • harmonogram przeglądów pojazdu, • właściwe dokumenty, niezbędne do dokonania rejestracji pojazdu w Starostwie Powiatowym w Opolu, w szczególności: • dowód własności pojazdu; • kartę pojazdu; • świadectwo homologacji na terenie RP lub odpowiadający dokument dopuszczający do ruchu drogowego
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66114000-2
Dodatkowe kody CPV: 16700000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 161200.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 198222,62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 198222,62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 198222,62
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Ogłoszenie nr 550951-N-2017 z dnia 2017-07-13 r.
Urząd zamówień publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP406/Preview/507cea05-c62b-4f14-8d8a-1746a6a6...
Park Technologiczno-Innowacyjny Sp z o.o.: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika w ramach leasingu operacyjnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Znak sprawy: ZP.271.01.2017 - czytaj..Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2184 z późn. zm.)
Nazwa zadania: „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika w ramach leasingu operacyjnego”

kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 200.000,00 złotych

 

W postępowaniu ofertę złożyli w terminie:
MARPOL
Mariola Gruner
ul. Oleska 141B
45-231 Opole

 

Cena brutto: 198.222,62 zł

 

Termin dostawy:  dłuższy niż 45 dni od dnia podpisania umowy krótszy niż 60 dni od dnia podpisania umowy

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Serwis podejmie reakcję w czasie powyżej 2 godzin, od otrzymania powiadomienia

Warunki płatności: zgodnie z umową i SIWZOdpowiedzi na pytania dot. postępowania nr ZP.271.01.2017.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy 
  
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3, ust. 4 i 4a pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), dokonuje w kolejności udzielenia odpowiedzi na otrzymany wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ jak również ogłoszenia o zamówieniu, dotyczący postępowania pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika w ramach leasingu operacyjnego”.
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji umowy przez klienta lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie transakcji wekslem własnym in blanco?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 
Zamawiający wskazał, że czas trwania umowy powinien wynosić 36, w tym samym czasie zamierza on uiścić 36 rat. Uprzejmie informuję, że w l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 36 miesięcy Zamawiający uiści zatem 35 rat. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą. Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty i korektę formularz ofertowego w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 35 rat, czas trwania umowy 36 miesięcy.
Odpowiedź:
Czas trwania umowy powinien wynosić 37 miesięcy i stosowne informacje zamieszczono w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Pytanie nr 4 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może być doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem  i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.
Odpowiedź:
Koszty pierwszej rejestracji pojazdu, zobowiązany będzie ponieść Wykonawca, a następnie refakturować je na Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 5 
Zamawiający wskazał w SIWZ, że wraz z pojazdem powinien otrzymać kartę pojazdu oraz świadectwo homologacji. Uprzejmie informuję, że oryginał karty musi znajdować się u Wykonawcy (Finansującego), który jest właścicielem pojazdu. Zamawiający może otrzymać kopię karty pojazdu oraz wyciąg ze świadectwa homologacji. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania i modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź:
Pierwsza rejestracja pojazdu dokonana będzie przez Wykonawcę, dlatego powinien on dysponować wszelkimi niezbędnymi  dokumentami w tym zakresie. Zgodnie z § 3 ust. 4  Projektu umowy, karta pojazdu zostanie przekazana Zamawiającemu dopiero po upływie terminu związania umową leasingową, przy skorzystania  z opcji wykupu przez Zamawiającego. Kolejna natomiast rejestracja, która nastąpi po ewentualnym wykupie przedmiotu leasingu, będzie dokonana przez Zamawiającego i wtedy koniecznym będzie przekazanie mu przez Wykonawcę wszelkich dokumentów, niezbędnych do jej dokonania.   

 

Pytanie nr 6
Zamawiający przewidział Istotne Postanowienia umowy. Czy mogą być one włączone do obowiązującej u Wykonawcy Umowy leasingowej w formie aneksu? Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza odstąpienia od projektu umowy załączonego do SIWZ. Ponadto Zamawiający w Rozdziale III pkt. 3 lit. „j” SIWZ dopuścił aby warunki leasingu niesprzeczne z SIWZ mogły być dodatkowo regulowane przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy oraz § 14 ust. 4 Projektu umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) oświadczył, że Umowa Zamawiającego jest nadrzędna, natomiast inne dokumenty takie jak umowa leasingodawcy, ogólne warunki ubezpieczenia itp. stanowią załącznik pomocniczy.   

 

Pytanie nr 7
W Formularzu oferty Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „Zobowiązujemy się do zapewnienia udzielenia gwarancji … (…)”.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 3.4 Formularza ofertowego wprowadzając do jego treści „ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO UDZIELENIA GWARANCJI NA DOSTARCZONY CIĄGNIK*, LUB 
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO ZAPEWNIENIA UDZIELENIA GWARANCJI PRZEZ PRODUCENTA CIĄGNIKA* NA OKRES: …”

 

Pytanie nr 8
Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.
Odpowiedź:
Zamawiający w Rozdziale III pkt. 3 lit. „j” SIWZ dopuścił aby warunki leasingu niesprzeczne z SIWZ mogły być dodatkowo regulowane przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy oraz § 14 ust. 4 Projektu umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) oświadczył, że Umowa Zamawiającego jest nadrzędna, natomiast inne dokumenty takie jak umowa leasingodawcy, ogólne warunki ubezpieczenia itp. stanowią załącznik pomocniczy.   

 

Pytanie nr 9
W § 1 ust. 4 Umowy, Zamawiający zapisał, że Wykonawca przez cały okres trwania niniejszej Umowy pozostaje właścicielem przedmiotu Leasingu, a Zamawiający używa przedmiotu Leasingu. W przypadku złożenia oferty w konsorcjum z dostawcą, to ten zapis będzie nieprecyzyjnie wskazywał, że i Wykonawca i Dostawca będą właścicielami przedmiotu leasingu, a to nieprawda. Proszę o modyfikację zapisu.
Odpowiedź: 
Odpowiedni zapis znajduje się w umowie § 1 ust. 4 Projektu umowy, nadając mu następujące brzmienie „Wykonawca (tj. Finansujący lub w przypadku konsorcjum Finansujący lub Dostawca) przez cały okres trwania niniejszej umowy pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu, a Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu przedmiot leasingu, zgodnie z § 9 umowy.”

 

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten przewidywany jest corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć jego kosztu w czasie trwania umowy leasingu. Ponoszenie jej przez Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, która wskazuje, że ciężary i podatki związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający.
Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U 2016 poz. 716), tj. „Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.” Zamawiający wyraża zgodę na zwrot podatku od środku transporu w Rozdziale III ust. 3 lit. h SIWZ.

 

Pytanie nr 11
W §2 ust 3 umowy Zamawiający opisał proces wykupu Sprzętu. Uprzejmie informuję, że zgodnie z naszymi procedurami zakończenie Umowy leasingu przebiega inaczej od sposobu wskazanego w SIWZ. Zamawiający (Leasingobiorca), o ile chce dokonać wykupu leasingowanego sprzętu, uiszcza wartość wykupu (depozytu) wraz z ostatnią ratą leasingową, na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Po zaksięgowaniu tej wpłaty Leasingobiorca otrzymuje stosowną fakturę zakupu oraz umowę sprzedaży. W sytuacji, gdy Leasingobiorca nie zamierza skorzystać z opcji wykupu, uiszcza jedynie wartość raty, a sprzęt zwraca Leasingodawcy. Proszę o zaakceptowanie takiego scenariusza działania.
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany sposobu wykupu przedmiotu leasingu, tj. w przypadku podjęcia zamiaru skorzystania z opcji zakupu, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty wraz z ostatnią ratą leasingu kwoty wykupu. Następnie Wykonawca wystawi fakturę VAT z wartością kwoty wykupu oraz prześle umowę sprzedaży pojazdu. Jeżeli Zamawiający nie będzie chciał skorzystać opcji wykupu pojazdu, zobowiązany będzie jedynie do zapłaty ostatniej raty leasingu.
W związku z powyższym zmianie ulega zapis § 2 ust. 3 i § 9 Projektu umowy.

 

Pytanie nr 12
W rozdziale III OPZ, pkt. m) Zamawiający wskazał, że dokona opłaty wstępnej w podpisania Umowy leasingu. W § 6 ust. 2 Zamawiający zapisał, iż dokona opłaty wstępnej w terminie 30 dni. Proszę o jednoznacznie wskazanie w jakim terminie zostanie uiszczona opłata wstępna. Uprzejmie informuję, że wartość opłaty wstępnej  pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być uiszczony w terminie nie późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. Proszę zatem o modyfikację w tym zakresie i dopuszczenie płatności opłaty wstępnej w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia przedmiotowy termin płatności bez zmian.

 

Pytanie nr 13 
Zamawiający wprowadził kary umowne za niewykonanie w sposób prawidłowy umowy, kolejno zastrzega sobie prawo (niezależnie od tego, że KC w zakresie leasingu takiego uprawnienia nie przewiduje) do jednostronnego wypowiedzenia umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. KC nie przewiduje prawa do takiego zachowania. Zapisy o odstąpieniu od umowy ( a to jest coś innego niż wypowiedzenie umowy) określają szczegółowo możliwości takiego zachowania (art. 491 i art. 492 KC). Natomiast konsekwencją odstąpienia jest przyjęcie, że do umowy nie doszło, co w kontraście używania przedmiotu leasingu jest oczywiście nie do zaakceptowania.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Kodeks cywilny w art. 664 § 2 przewiduje prawo wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, jeżeli rzecz posiada wady a Wykonawca nie usunął ich pomimo stosownego wezwania Zamawiającego. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść § 11 ust. 3 Projektu umowy  nadając mu następujące brzmienie „Zamawiający może wypowiedzieć umowę leasingu, gdy rzecz ma wady uniemożliwiające przewidziane w umowie jej używanie i powstały one na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wypowiedzenie nastąpić może jedynie w konsekwencji nie usunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu leasingu, po uprzednim skierowaniu do niego przez Zamawiającego wezwania i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu” . 

Pytanie nr 14
Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 20 % na 10 %, z 0,2% na 0,02% z 0,5 % na 0,05%. 
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany wysokości zastrzeżonej z tytułu odstąpienia od umowy kary umownej, o której mowa § 7 ust. 1, na 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Projektu umowy, przekroczenie terminu wydania pojazdu określonego w  § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na 0,02% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, przekroczenie terminów usunięcia awarii lub wad pojazdu określonych w § 5 umowy w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, określonego § 6 ust. 1.  
W związku z powyższym zmianie ulega zapis § 7 ust. 1  Projektu umowy.

 

Pytanie nr 15 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów § 9 ust. 3 pod o następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i dodaje odpowiedni zapis w § 9 ust. 3 projektu umowy.

 

Pytanie nr 16 
Zamawiający przewidział w §9 ust. 6 odbiór sprzętu przez Wykonawcę w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z prawa wykupu. Uprzejmie informuję, że w przypadku rezygnacji z prawa wykupu sprzętu, Zamawiający sam dostarcza sprzęt na miejsce przez wskazane przez Wykonawcę. Proszę o stosowną korektę SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dostarczy przedmiot leasingu w przypadku nieskorzystania przez niego z opcji wykupu.  Odpowiedni zapis znajduje się §9 ust. 6 Projektu umowy.

 

Pytanie nr 17
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 27.07.2017 r. Złożenie oferty w terminie do 21.07.2017 r. nie jest możliwe przy pojawiających się wątpliwościach i konieczności uzyskania na nie odpowiedzi.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje ż, iż działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert na dzień 25.07.2017 r. godz. 10:00. W związku z powyższym zmianie ulega także termin otwarcia ofert, który ustalony zostaje na dzień 25.07.2017 r. godz. 10:10.  W konsekwencji powyższego zmianie ulega treść SIWZ w Rozdziale X pkt. 10, Rozdziale XI pkt. 1 i 4 oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.

 

Załączniki:

 Ogłoszenie nr 500004187-N-2017 z dnia 18-07-2017 r.


Tarnów Opolski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 550951-N-2017
Data: 13/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Park Technologiczno-Innowacyjny Sp z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 530566820, ul. Przywory, ul. Wiejska   13 , 46-050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 453 50 80, e-mail info@pti-przywory.pl, faks 77 4644208.
Adres strony internetowej (url): www.pti-przywory.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2017-07-21 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2017-07-25 godzina 10:00
Ogłoszenie nr 550951-N-2017 z dnia 2017-07-13 r.


Park Technologiczno-Innowacyjny Sp z o.o.: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika w ramach leasingu operacyjnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
 
Nie
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
 
Nie
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
 
Nie
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Park Technologiczno-Innowacyjny Sp z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 530566820, ul. Przywory, ul. Wiejska   13 , 46-050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 453 50 80, , e-mail info@pti-przywory.pl, , faks 77 4644208. 
Adres strony internetowej (URL): www.pti-przywory.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.pti-przywory.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 
Nie 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w formie pisemnej (forma dokumentu) 
Adres: 
Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o., 46-050 Tarnów Opolski, Przywory, ul. Wiejska 13
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika w ramach leasingu operacyjnego 
Numer referencyjny: ZP.271.01.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
 
Nie
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: • Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika na potrzeby Parku Technologiczno-Innowacyjnego Sp. z o.o. w Przyworach • Wymagania techniczne pojazdu – opis parametrów technicznych i wyposażenia ciągnika określa załącznik nr 4 do SIWZ. Oferta wykonawcy, który zaoferuje parametry niezgodne od parametrów określonych w załączniku nr 4 lub którym nie będzie można przypisać przymiotu równoważności, względem tychże parametrów, zostanie uznana za złożoną niezgodnie z zapisami SIWZ i odrzucona. • Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego w oparciu o oprocentowanie stałe: • umowa leasingu zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, • Termin dostawy ciągnika: zgodnie z ofertą Wykonawcy max. 60 dni • Gwarancja min. 36 miesięcy • Miejsce dostawy: Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o., 46-050 Przywory, ul. Wiejska 13 • waluta leasingu: PLN, • opłata wstępna: 20 % wartości brutto pojazdu, • opłata resztowa końcowa: 20% wartości brutto pojazdu (wykup), • nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, a w szczególności opłat manipulacyjnych, kosztów transportu - Zamawiający dokona zwrotu Wykonawcy kosztów pierwszej rejestracji oraz podatku od środków transportu, • prawo opcji wykupu pojazdu za opłatę końcową; • warunki leasingu niesprzeczne z SIWZ mogą być dodatkowo regulowane przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy. • w okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 36 miesięcznych równych rat leasingowych, licząc od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu, • raty leasingowe zostaną przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy leasingu – płatność rat – do 20 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po odbiorze ciągnika przez Zamawiającego, • opłata wstępna w wysokości 20% ceny netto nabycia przez Wykonawcę (leasingodawcę) przedmiotu leasingu zostanie uiszczona w dniu podpisania umowy przez obie strony. • wykonawca (leasingodawca) jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia harmonogramu rat leasingowych na cały okres obowiązywania umowy. • wszystkie wskaźniki cenowe zawarte w harmonogramie muszą być podane w złotych polskich z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. • Przedmiot zamówienia musi być zgodny z przepisami: • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 poz. 128), • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 poz. 2022). • Wraz z w/w pojazdem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy oraz w dniu „wykupu”: • komplet kluczyków do pojazdu, • wszystkie dokumenty gwarancyjne dotyczące pojazdu (w tym: wymagane homologacje, bądź oświadczenie producenta o zgodności z normami, karty gwarancyjne), • dowód rejestracyjny, • fabryczną instrukcję obsługi i wyposażenia w języku polskim, • harmonogram przeglądów pojazdu, • właściwe dokumenty, niezbędne do dokonania rejestracji pojazdu w Starostwie Powiatowym w Opolu, w szczególności: • dowód własności pojazdu; • kartę pojazdu; • świadectwo homologacji na terenie RP lub odpowiadający dokument dopuszczający do ruchu drogowego 
 
II.5) Główny kod CPV: 66114000-2 
Dodatkowe kody CPV: 
 
Kod CPV
16700000-2
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  37   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
 
II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania niniejszego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej 1 z wykonawców wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawę pojazdu w ramach leasingu, którego wartość nie była niższa aniżeli 150.000,00 zł brutto. Formularz Wykaz dostaw stanowi Załącznik nr 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej 1 z wykonawców wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawę pojazdu w ramach leasingu, którego wartość nie była niższa aniżeli 150.000,00 zł brutto. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - zgodnie w wymogiem określonym w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2. c); 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz; 2) oświadczenia wymienione w Rozdziale VI ust.1 niniejszej siwz - wzór określony w Załączniku Nr 2 do siwz oraz Nr 3 do siwz; 3) opis parametrów technicznych i wyposażenia ciągnika – Załącznik nr 4 do siwz, 4) pełnomocnictwo - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, które w swej treści jednoznacznie wskazuje czynności do których pełnomocnik jest umocowany, 5) harmonogram spłat rat w całym okresie trwania umowy leasingu, z podziałem na 36 równych rat, kwotę wstępną i opłatę resztową (wykupu). 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art.23 ust.1 pzp): 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust.2 pzp). 2) Złożenie w ofercie oryginału pełnomocnictwa wszystkich stron określające w szczególności: określenie postępowania którego dotyczy; listę wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; cel działania; sposób ich działania; sposób odpowiedzialności - zgodnie z art. 141 pzp wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców za wykonanie umowy; wskazanie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców; zakres umocowania pełnomocnika, oznaczenia że pełnomocnictwo będzie ważne co najmniej w terminie związania ofertą. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców w tym pełnomocnika. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2) niniejszej siwz, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Zamawiający jednocześnie informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa w Rozdziale V ust. 4 niniejszej siwz wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 i ust. 5 pkt 1. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże samodzielnie zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 6. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2) niniejszej siwz, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Zamawiający jednocześnie informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa w Rozdziale V ust. 4 niniejszej siwz wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 i ust. 5 pkt 1. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże samodzielnie zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust. 5 i 6 pkt. 3 muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przez podmioty występujące wspólnie, a oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej siwz, dotyczące tych podmiotów. 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6 pkt. 3. 10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.pti-przywory.pl, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp. – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentu o którym mowa w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 3 SIWZ składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 7 pkt. 1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione odpowiednio w terminach określonych ww Rozdziale VI ust. 7 pkt. 1.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
Informacja na temat wadium 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
 
Czas trwania: 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
 
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 18,00
okres gwarancji 2,00
serwis 20,00
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
 
Informacje dodatkowe 
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
Wstępny harmonogram postępowania: 
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
 
 
Informacje dodatkowe:
 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdy dotyczyć ona będzie: 1) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. spowodowanych: a) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, b) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony Protokołu Konieczności, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w punkcie 1 powyżej. 2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w następujących okolicznościach: a) stawki podatku od towarów i usług, 3) zmiany postanowień umowy w przypadkach: a) zmian wynikających z przekształceń własnościowych, b) zmian organizacyjno-technicznych, c) zmiany adresów, d) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego) - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, f) przekształcenia Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne). Wszystkie zmiany dokonane będą w oparciu o zawarty pomiędzy stronami w formie pisemnej aneks, określający zakres zmiany oraz podstawę jej wprowadzenia. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Nie dotyczy 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
Nie dotyczy 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-07-21, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
 
Wskazać powody: 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: